ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Poradni Psychologicznej Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług przez Poradnię Psychologiczną Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-805) ul. Krotoszyńska 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001058224, NIP: 5273075100, REGON: 526389249, (dalej jako „Poradnia”) na rzecz osób fizycznych stacjonarnie, telefonicznie (również za pośrednictwem sms),  drogą mailową za pośrednictwem adresu mailowego Poradni, za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem www.synergia-poradnia.pl a także wykorzystującej system rejestracji online Wizyt poprzez platformę ZnanyLekarz.pl. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

2.Regulamin określa w szczególności:

  • rodzaje, zakres i zasady oraz warunki świadczenia usług drogą stacjonarną i elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.synergia-poradnia.pl oraz serwisu ZnanyLekarz.pl,
  • zasady odbywania Wizyt oraz E-wizyt,
  • informacje o ochronie danych osobowych,
  • zasady postępowania reklamacyjnego.

3.Poradnia działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki wynikającymi z kodeksu etyki dla zawodu psychologa, psychoterapeuty, seksuologa.

4.Priorytetem Poradni jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji osób korzystających z Poradni, poszanowanie ich prywatności oraz zapewnienie poufności wszelkich danych związanych z procesem terapeutycznym.

§ 2. Definicje

Definicje użyte w Regulaminie: 

1.Poradnia – Poradnia Psychologiczna Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-805) ul. Krotoszyńska 6, adres e-mail do kontaktu: kontakt@synergia-poradnia.pl, tel.: 786 663 115 (Poradnia Śródmieście Płn.),  tel.: 505 936 530 (Poradnia Bielany). 

2.Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Poradnię, polegająca na: 

  • udostępnieniu Osobom możliwości umówienia i rezerwacji terminu wizyty zdalnej lub stacjonarnej (E-wizyty lub Wizyty) drogą elektroniczną, 
  • przeprowadzeniu wizyty zdalnej (E-wizyty) za pośrednictwem komunikatora internetowego skype lub innego komunikatora wskazanego przez Osobę pacjencką;

3.Osoba pacjencka – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem serwisu Znanylekarz.pl, drogą elektroniczną, telefoniczną (również za pośrednictwem sms), stacjonarnie, drogą mailową za pośrednictwem adresu mailowego Poradni, lub przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej korzysta z Usług Poradni;

4.E-wizyta – wizyta w formie zdalnej, usługa świadczona za pośrednictwem komunikatora internetowego skype lub za pośrednictwem innego komunikatora wskazanego przez Osobę pacjencką;

5.Wizyta – wizyta w formie stacjonarnej polegająca na konsultacji psychologicznej, psychoterapeutycznej, seksuologicznej, psychiatrycznej odbywająca się w gabinecie Poradni Psychologicznej Synergia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krotoszyńskiej 6, 01-805 Warszawa oraz przy ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa. 

6.Platforma ZnanyLekarz.pl – platforma informatyczna, której dostawcą jest ZnanyLekarz sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347997, NIP 7010224868, REGON 142276657, kapitał zakładowy 374 600,00 zł dalej jako „ZnanyLekarz.pl”, która umożliwia rejestrację i zakup wizyty w placówkach stacjonarnych Poradni oraz zakup i przeprowadzenie przez lekarzy i specjalistów Poradni. Zasady świadczenia usług informatycznych określa Regulamin świadczenia usług przez ZnanyLekarz.pl;

7.Cennik – wykaz cen znajdujący się na stronie internetowej Poradni;

8.Specjalista – osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego, psychoterapeutycznego, seksuologicznego, psychiatrycznego dorosłych oraz/lub dzieci.

§ 3. Zapisy, odwołanie i zmiana terminu wizyty oraz e-wizyty

1.Każda Wizyta wymaga wcześniejszego umówienia się. Poradnia nie świadczy usług bez wcześniejszego umówienia Wizyty.

2.Wizytę można umówić telefonicznie, sms-owo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, stacjonarnie w godzinach pracy rejestracji (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-21) a także poprzez stronę internetową www.synergia-poradnia.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego a także w zakładce „Umów wizytę” za pośrednictwem platformy informatycznej znanylekarz.pl. 

3.W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej odwołanie bądź zmianę terminu najpóźniej 24 godziny przed jej terminem.

4.Wizytę/E-wizytę  można anulować lub dokonać zmiany jej terminu:

  • telefonicznie w godzinach pracy Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 10-21;
  • za pośrednictwem wiadomości SMS w godzinach pracy Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 10-21 a także poza godzinami pracy Poradni;
  • drogą e-mailową w godzinach pracy Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 10-21 a także poza godzinami pracy Poradni;
  • z zachowaniem terminu, aby uniknąć opłaty za odwołanie lub zmianę terminu Wizyty lub E-wizyty.

5.Nie można anulować lub dokonać zmiany terminu Wizyty/E-wizyty za pośrednictwem strony internetowej Poradni.

6.E-wizytę można anulować za pośrednictwem platformy informatycznej ZnanyLekarz.pl. 

7.Brak odwołania Wizyty lub informacji o wystąpieniu okoliczności jej przełożenia na 24 godziny przed jej planowanym terminem skutkować będzie uiszczeniem opłaty w wysokości równej cenie regularnej z tytułu Wizyty lub E-wizyty. 

8.Poradnia zastrzega sobie także, iż w przypadku braku wiadomości przypominającej albo braku informacji o odwołaniu Wizyty lub E-wizyty ze strony Poradni jej realizacja jest aktualna.

9.Uporczywe zapisywanie i odwoływanie wizyt bez uzasadnionej przyczyny będzie skutkowało zablokowaniem możliwości rezerwacji terminu Wizyty w przyszłości.

§ 4. Realizacja wizyty

1.Specjalista jest zobowiązany rozpoczynać wizyty punktualnie.

2.Osoba pacjencka także stawia się punktualnie na umówioną wizytę natomiast w przypadku wcześniejszego przybycia, oczekuje w poczekalni na ustaloną godzinę lub zaproszenie do gabinetu.

3.W przypadku spóźnienia Osoby pacjenckiej na umówione spotkanie, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia. Osoba pacjencka zobowiązana jest do opłacenia takiej Wizyty.

4.W sytuacji spóźnienia Specjalisty, czas Wizyty zostaje wydłużony o czas spóźnienia.

§ 5. Płatność

1.Osoba pacjencka dokonuje opłaty w pełnej wysokości przed realizacją usługi. 

2.Osoby, które zapisały się na wizytę po raz pierwszy u wybranych specjalistów są zobowiązane do uiszczenia pełnej opłaty za wizytę do 24h przed jej realizacją, w przeciwnym razie wizyta zostanie odwołana. Osoby te zostaną poinformowane o konieczności uiszczenia opłaty wiadomością sms. 

3.W przypadku odwołania lub przełożenia terminu spotkania przez Osobę pacjencką w regulaminowym czasie opłata zostanie zwrócona w całości. W przypadku niezachowania regulaminowych terminów opłata nie zostanie zwrócona ani nie może być zaliczona na poczet kolejnych spotkań.

4.Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji terminu oznacza, że Osoba pacjencka dokonała skutecznego zapisu na wizytę lub e-wizytę. 

§ 6. Zasady odbywania E-wizyt i wymagania techniczne

1.Na początku E-wizyty Osoba pacjencka może zostać poproszona Specjalistę o okazanie dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jej tożsamość. 

2.Przebieg e-wizyty nie jest utrwalany.

3.E-wizyta odbywa się za pośrednictwem komunikatora internetowego skype lub innego komunikatora wskazanego przez Osobę pacjencką.

4.W celu uruchomienia E-wizyty za pośrednictwem komunikatora internetowego, należy upewnić się, że posiada się stabilne połączenie z internetem. 

5.Specjalista rozpoczyna E-wizytę, dopuszczalne jest 5 minutowe opóźnienie.

6.W celu odbycia E-wizyty, Osoba pacjencka powinna posiadać urządzenie komputerowe lub inne urządzenie mobilne posiadające dostęp do internetu a także posiadające kamerę internetową, mikrofon i możliwość odtwarzania dźwięku. 

7.Poradnia zaleca, aby Osoba pacjencka przed skorzystaniem z E-wizyty upewniła się, czy jej środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z powyższymi wymaganiami. 

8.Zwrot opłaty za E-wizytę, która nie mogła się odbyć z powodów technicznych leżących po stronie Osoby pacjenckiej, nie przysługuje. 

9.Płatność z tytułu E-wizyty dokonywana jest w pełnej wysokości przed realizacją usługi. 

10.W trakcie E-wizyty zabronione jest spożywanie alkoholu lub innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji psychoaktywnych, a także przebywanie pod wpływem tych substancji. Stan wskazujący na spożycie ww. substancji lub przebywanie pod ich wpływem skutkować będzie zakończeniem E-wizyty przez specjalistę.  Opłata za przerwaną z powyższych powodów konsultację nie podlega zwrotowi.

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1.Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczna Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-805) ul. Krotoszyńska 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001058224, NIP: 5273075100, REGON: 526389249, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych.

2.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „klauzula informacyjna” na stronie internetowej Poradni znajdującej się pod adresem www.synergia-poradnia.pl a także w Poradni. 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1.Osoba pacjencka ma prawo zgłaszać reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Poradnię w dowolnej formie zapewniającej dotarcie treści reklamacji oraz żądania reklamacyjnego do Poradni, w szczególności:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@synergia-poradnia.pl;
 • pisemnie na adres Poradni: 01-805 Warszawa ul. Krotoszyńska 6;

2.Osoba składająca reklamacje, w treści reklamacji podaje swoje dane osobowe umożliwiające identyfikację, adres e-mail oraz opisuje przedmiot reklamacji i zakres żądania rozpatrzenia reklamacji.

3.Poradnia rozpatruje wszystkie reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji informując osobę ją składającą o rezultacie. 

4.Odpowiedź na reklamację Poradnia kieruje na adres e-mail wskazany w treści reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.Osoba pacjencka zapisująca się na wizytę w Poradni jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług dostępnym na stronie internetowej Poradni lub udostępnionym w Poradni w wersji papierowej.

2.Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne po akceptacji przez Osobę Pacjencką zmienionego Regulaminu udostępnionego w Poradni w wersji papierowej lub na stronie internetowej.  

3.Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną nad nimi na korzystanie z usług Poradni. 

4.Wszelkie spory między Poradnią a Osobą pacjencką będą rozstrzygane w sposób polubowny.

5.W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Poradnią, a Osobą pacjencką, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Poradni.

6.Zapisanie się na Wizytę lub E-wizytę w Poradni oznacza akceptację Regulaminu.

7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące. 

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.