ul Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa
 ul. Słomińskiego 5/104, 00-195 Warszawa
2023-medycyny-2
/
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB PACJENCKICH, PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH OSÓB PACJENCKICH ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ OSOBY PACJENCKIE PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ SYNERGIA

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Poradnia Psychologiczna Synergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-805) ul. Krotoszyńska 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001058224, NIP: 5273075100, REGON: 526389249, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych (dalej jako “Administrator” lub “Poradnia”).


2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Poradnię w następujących celach i podstawach prawnych:

  • w celu realizacji działalności związanej z wykonywaniem zawodu psychologa, psychoterapeuty i psychiatry na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, lub c (zgoda, realizacja umowy, wypełnienie obowiązku prawnego) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako “RODO”),
  • w celu realizacji procesu superwizji lub konsultacji z innymi psychologami, psychoterapeutami lub psychiatrami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja umowy) RODO,
  • w celach archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego) RODO,
  • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) RODO,
  • w celu realizacji praw klientów lub pacjentów Poradni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego) RODO.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi świadczenie przez Poradnię usług.

3. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,
  • okres do momentu ewentualnego wycofania zgody

4. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez Poradnię Twoich danych osobowych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Poradnię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? Czy przekazujemy je do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Poradnią w celu realizacji usług księgowych lub wsparcia technicznego. Dane te będą przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie. Nie przekazujemy takim podmiotom Twoich danych wrażliwych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

6. Dane kontaktowe Administratora

Poradnia Psychologiczna Synergia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Krotoszyńska 6, 01-805 Warszawa

e-mail: kontakt@synergia-poradnia.pl